نمایندگی هاست دایرکت ادمین ایران

RESELLER-IRDIR-1

فضای میزبانی 10 گیگ
تعداد اکانت 15

RESELLER-IRDIR-2

فضای میزبانی 20 گیگ
تعداد اکانت 35

RESELLER-IRDIR-3

فضای میزبانی 30 گیگ
تعداد اکانت 50

RESELLER-IRDIR-4

فضای میزبانی 40 گیگ
تعداد اکانت 65